Úvod Služby Reference Mapa Kontakt Osobní údaje

Osobní údaje (GDPR)

Informace správce pro subjekt osobních údajů o jejich zpracování

SPRÁVCE
FIRMA Envirex, spol. s r.o.
SÍDLO Petrovická 861, 59231 Nové Město na Moravě
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 47914700 KS] soudu v [Brno], oddíl [C], vložka [10268]
KONTAKTNÍ OSOBA RNDr. Pokorný Ladislav/jednatel firmy Mgr. Zídek Karel/jednatel firmy
KONTAKTNÍ ÚDAJE Tel.: 603 223 506
Email:
Tel.: 603 223 505
Email:

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzic­kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obec­né nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) účinného ode dne 25. května 2018 Vás informujeme o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Naše společnost je správcem Vašich osobních údajů, které získal od Vás a/nebo z veřejných zdrojů. Vaše osob­ní údaje správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu, a to takto:

Účel zpracování

  • objednávka, smlouva

Právní důvod/y zpracování:

  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany

Zpracovávané osobní údaje zejména v rozsahu:

  • jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, email, datum narození

Zdroj získání zpracovávaných osobních údajů

  • Správce získal osobni údaje pouze od Vás.

Příjemci osobních údajů:

  • Správce nebude osobní údaje poskytovat zpracovateli ani příjemci.

Doba uložení osobních údajů:

  • doba trvání právního vztahu
  • doba stanovená právními předpisy
  • doba možného uplatnění nároků z ukončeného právního vztahu

Vaše práva jako subjektu údajů:

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo na informace o zpra­cování osobních údajů, právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; právo na opravu Vašich osobních úda­jů, které zpracováváme; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu a právo vznést námitku proti zpracová­ní.

Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů do­chází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozo­rovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Jako správce nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich profilování. Ke zpracování osobních údajů není používán zpracovatel.